Psychoterapia dla młodzieży i dzieci

Dzieciom i młodzieży zmagającym się z różnymi trudnościami proponujemy terapię indywidualną a także terapię grupową lub terapię rodzinną. Dobranie optymalnej formy terapii poprzedzają trzy spotkania konsultacyjne, na które zapraszamy dziecko razem z rodzicami.

Oferujemy pomoc w następujących trudnościach:

  • zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych, częste wagary, ucieczki z domu lub szkoły, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno - buntownicze),
  • nadpobudliwość psychoruchowa,
  • zaburzenia emocjonalne (nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena),
  • urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne),
  • zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia),
  • zaburzenia jedzenia,
  • trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja).

Scroll to Top